Moduł Księgowość Podatkowa

Moduł Karty Kontowe przeznaczony jest księgowania i windykacji opłat za odpady.

Karty kontowe mogą być wykorzystywane do rejestrowania i windykowania wszelkich należności, przypisów, odpisów, umorzeń, itp. dla których właściwym jest tryb postępowania określony przez KPA.

Realizowane funkcje w zakresie księgowości podatkowej:

 1. ewidencja kart kontowych podatników,
 2. możliwość ‚ręcznego’ nanoszenia przypisów/odpisów niezależnie od   automatycznego zasilania tego modułu danymi z programów wymiarowych,
 3. odnotowywanie wpłat dokonanych przelewami (bank, poczta),
 4. współpraca z modułem Kasa w zakresie wpłat gotówkowych,
 5. emisja konto kwitariuszy,
 6. emisja druku o sposobie zarachowania wpłaty,
 7. naliczanie odsetek i kosztów upomnienia,
 8. emisja upomnień i tytułów wykonawczych wraz z prowadzeniem stosownych               rejestrów,
 9. łączenie przypisów, odpisów, wpłat,
 10. drukowanie kart kontowych poszczególnych podatników,
 11. prowadzenie dziennika obrotów,
 12. emisja upomnień i prowadzenie stosownego rejestru,
 13. emisja tytułów wykonawczych i prowadzenie rejestru,
 14. zamknięcie roku podatkowego,
 15. w przypadku nadpłaty w jednym podatku i zaległości w innym, nadpłata z urzędu lub na wniosek podatnika podlega zaliczeniu na poczet zaległości (emitowane jest stosowne postanowienie),
 16. możliwość księgowań na podstawie wewnętrznych dokumentów (np.               przeksięgowanie wpłaty z jednego podatnika na drugiego),
 17. w przypadku, gdy podatnik wskaże, na poczet której raty i którego roku dokonuje wpłaty, istnieje możliwość zaksięgowania tej wpłaty zgodnie z wolą podatnika, bez względu na ewentualne wcześniejsze zaległości,
 18. w przypadku gdy wpłata nie pokrywa zaległości podatkowej wraz z odsetkami a zwłokę, księgowanie odbywa się zgodnie z przepisami,   emitowane jest też stosowne postanowienie obrazujące sposób rozksięgowania wpłaty,
 19. możliwość rozłożenia salda zaległości na raty z określeniem terminów płatności poszczególnych rat celem prawidłowego naliczenia odsetek za zwłokę,
 20. możliwość skorygowania pomyłki w księgowaniu za pomocą storna,
 21. możliwość wydrukowania, np. po zaksięgowaniu I raty podatku za bieżący rok,              listy podatników, którzy nie dokonali wpłaty i którym trzeba określić zaległość i wszcząć egzekucję,
 22. na karcie kontowej przewidywana jest możliwość adnotacji o dokumentach wysłanych do podatnika (wezwania, postanowienia, decyzje,             upomnienia, tytuły), a także o czynnościach odwoławczych podjętych przez podatnika,
 23. możliwość odroczenia terminu płatności części lub całej raty (w przypadku niedotrzymania terminu odroczenia decyzja odraczająca wygasa z mocy prawa i przywracane są terminy ustawowe),
 24. możliwość rozłożenia na raty zaległego podatku z uwzględnieniem braku umorzenia, umorzenia albo umorzenia częściowego odsetek za zwłokę,
 25. obsługa archiwum.,
 26. wydruk dziennika obrotów na koniec danego miesiąca i łącznego na koniec roku podatkowego,
 27. wydruk zaległości i nadpłat na dowolnie podany dzień z naliczeniem odsetek,
 28. listy dla sołtysów,
 29. wydruki związane ze sprawozdawczością,
 30. 30.   zestawienia definiowane przez Użytkownika.

 

Księgowość Podatkowa jest zintegrowana z modułem naliczania opłat za odpady oraz z modułem Kasa. Wszelkie druczki (formularze),  mogą być dowolnie kształtowane przez Użytkownika.

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory