Moduł Opłata za Odpady

Deklaracje / Decyzje:

 • Ewidencja deklaracji / decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Deklaracje pierwotne i zmieniające
 • Automatyczna kontrola deklaracji w oparciu o dane z ewidencji ludności i ewidencji podatku od nieruchomości
 • Możliwość prowadzenia postępowania sprawdzającego w przypadku braku deklaracji.
  • Wezwanie do złożenia deklaracji
  • Postanowienie o wszczęciu postępowania
  • Postanowienie o wyznaczeniu terminu wypowiedzenia się
  • Decyzja o zakończeniu postępowania
 • Monitorowanie skuteczności wezwań.
 • Wystawianie informacji o opłacie

Ewidencja lokali + punkty adresowe:

 • Możliwość wprowadzania dowolnej ilości lokali / placówek / gospodarstw dla danego odbiorcy.
 • Możliwość przypisania lokali do punktów adresowych (punktów odbioru odpadów)
 • Możliwość definiowania tras wywozowych
 • Możliwość wprowadzenia na każdym lokalu, dowolnej ilości składników opłaty
 • Rejestracja zdarzeń od firmy wywozowej (ilość wywożonych odpadów, uwagi)
 • Możliwość automatycznej kontroli ilości osób na lokalach przy uwzględnieniu danych osób zameldowanych pod danym adresem – z modułu ewidencji mieszkańców.
 • Integracja z Google Maps – pokazywanie lokali i punktów odbioru odpadów na mapie.

 

Naliczanie opłat:

 • Możliwość stosowania stawek obniżonych (gdy odpady są sortowane)
 • Naliczanie opłat na podstawie zdefiniowanych stawek.
 • Możliwość naliczania wg ilości zamieszkałych osób, wg zużycia wody, od powierzchni nieruchomości bądź od gospodarstwa.
 • Możliwość wprowadzania wielu grup stawek cenowych wraz z historią ich zmian.
 • Możliwość zmiany stawki w ciągu roku.
 • Sparametryzowany eksport należności do kart kontowych odbiorców za dowolne okresy dla jednego lub wszystkich odbiorców.
 • Przy eksporcie do kart kontowych program automatycznie bierze pod uwagę wszystkie zmiany historyczne (stawek, ilości osób, abonamentu) w danym okresie.
 • Możliwość korygowania stawek, ilości osób, ilości wywozów/kubłów za które już wystawiono należność.
 • Prognozowanie wpływów za odpady
 • Możliwość definiowania alarmów z przypomnieniami

Sprawozdania:

 • Rejestracja sprawozdań od firm wywozowych
 • Automatyczne generowanie sprawozdania rocznego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

 

Rejestry / wydruki:

 • Rejestr firm wywozowych wraz z klasyfikacją odpadów zgodną z ustawą
 • Rejestr sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości.
 • Rejestr umów na odpady stałe
 • Rejestr umów na odpady ciekłe
 • Możliwość tworzenia wydruku umów, aneksów oraz dokumentów informacji o opłatach dla każdego odbiorcy.
 • Możliwość sparametryzowanego drukowania zestawień odbiorców oraz ich lokali, umów, składników ryczałtowych i ilości wywozów/kubłów, stawek, list do wywozów odpadów.
 • Możliwość sparametryzowanego drukowania szczegółowych analiz kosztów.

 

Import danych:

 • Możliwość importowania danych z dowolnej ewidencji ludności – protokoły 0/B oraz 1/B
 • Możliwość importowania danych z plików DBF
 • Możliwość importowania danych z plików XML  (np. ze sprawozdań do GUS’u)
 • Możliwość importowania statystyk odbioru odpadów z plików XML

Integracja z pozostałymi modułami systemu ADAS

 • Admin – wspólna baza użytkowników
 • Podatki (RLN) – możliwość tworzenia listy kartotek na podstawie ewidencji podatku od nieruchomości, weryfikacja deklaracji w oparciu o  powierzchnię nieruchomości
 • Ewidencja Ludności – możliwość tworzenia listy kartotek na podstawie ewidencji ludności, weryfikacja deklaracji w oparciu o ilość zameldowanych osób
 • Karty kontowe – Automatyczne tworzenie należności na kartotekach podatków, rozksięgowanie wyciągów bankowych, egzekucja należności (upomnienia, tytuły wykonawcze), sprawozdania (Rb27s, RbN), wykaz dłużników z planowanymi do zapłaty odsetkami
 • Płatności masowe – generowanie indywidualnych kont bankowych dla podatników. Dzięki tej opcji wyciągi bankowe mogą być rozksięgowane automatyczne
 • FK – możliwość automatycznego tworzenia dekretów na podstawie zapisów w module Karty kontowe
 • Portal WWW – możliwość składania deklaracji przez stronę. Wymiana informacji z firmą wywozową, rejestracja sprawozdań.

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory