Obliczanie stawki opłat i opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metoda wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach systemu będzie uzależniona od typu nieruchomości, na której powstają takie odpady. W przypadku  nieruchomości zamieszkałych, rada gminy będzie mogła uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy rada gminy nie dokona wyboru tej metody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn:

  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
  2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
  3. powierzchni lokalu mieszkalnego

i ustalonej przez gminę stawki opłaty.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami rada gminy ustala uwzględniając:

  1. liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,
  2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
  3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  4. przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Stawkę opłaty można wyliczyć dwoma metodami, powiązanymi ze sobą:

albo posługując się całkowitą ilością odpadów wytworzonych w gminie, jeśli jest aktualnie znana lub też jednostkowym wskaźnikiem nagromadzenia odpadów.

  1. Stawka opłaty [ zł/M ] = koszt systemu K [ zł/] : ilość mieszkańców [ M ]
  2. Stawka opłaty [ zł/M ] = {koszt systemu K [zł] : ilość odpadów [ Mg]} x jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów [ Mg/M ]

Opłata za gospodarowanie odpadami zależy od ilości zamieszkujących nieruchomość mieszkańców.

Opłata za odpady [ zł ] = ilość mieszkańców [ M ] x stawka opłaty [ zł/M ]

Ustawodawca dopuścił także możliwość obliczania opłaty na podstawie ilości  wody  zużytej w danej nieruchomości.  I tak opłata dla całej nieruchomości obliczana będzie na podstawie całkowitego zużycia wody i  stawki opłaty odniesionej do 1 m3 wody.  Rozsądnym wydaje się, aby obliczona stawka opłaty była faktycznym odzwierciedleniem ilości odpadów, powinno się więc związać ją z jednostkowym wskaźnikiem zużycia ilości wody przypadającym na mieszkańca, dotyczącym sposobu obliczania liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Opłata za odpady [zł] = zużycie wody w nieruchomości [ m3] x stawka opłaty [ zł/m3]

Istnieje również wariant umożliwiający obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego. W krajach zachodnich, w niektórych miastach opłata ta, często powiązana jest z podatkiem katastralnym, dlatego nieruchomości o podobnych powierzchniach, a położone w różnych częściach miasta mają zróżnicowana opłatę za odbiór odpadów. W Polsce można byłoby również przeprowadzić obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami  w zależności od wielkości lokalu mieszkalnego, wykorzystując bazę danych znajdującą się  w  wydziale zajmującym się obliczaniem podatku od nieruchomości. Należałoby zsumować wszystkie powierzchnie mieszkalne w całej gminie i ustalić stawkę opłaty odniesioną do 1 m2 powierzchni lokalu. W efekcie z obliczeń wynikałoby, że opłata za gospodarowanie odpadami w lokalu zamieszkałym przez kilka osób, byłaby wyższa niż dla gospodarstwa jednoosobowego o podobnej powierzchni. Wydaje się, że tego typu sposób liczenia opłaty ma raczej cechy osłony socjalnej dla rodzin wieloosobowych, niż 29faktycznie odzwierciedla ilość  wytwarzanych  odpadów i koszty związane z ich zagospodarowaniem.

Opłata za odpady [zł] = powierzchnia lokalu [ m2] x stawka opłaty [ zł/m2]

Ustawodawca przewidział również możliwość uchwalenia przez radę gminy jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego. Jest to możliwe i zasadne do wykonania w przypadku gminy o mniej więcej zbliżonym jednostkowym wskaźniku wytwarzania odpadów przez mieszkańców, a więc w  dużych miastach stanowiących administracyjnie gminę.  Gminy miejsko – wiejskie, o różnej strukturze zabudowy (typowo miejska jako siedziba gminy, pozostała część gminy typowo wiejska) posiadają różne jednostkowe wskaźniki nagromadzenia odpadów dla odrębnych typów zabudowy. Wprowadzenie jednolitej stawki opłat dla całej gminy, może  budzić poczucie niesprawiedliwości i sprzeciw  wobec takiego sposobu ustalania stawki. W takim przypadku rozsądnym wydaje się ustalenie dwóch różnych stawek dla odrębnych typów jednostek osadniczych. Sposób liczenia opłaty nie będzie się różnił od typowego, czyli

Opłata za odpady [ zł ] = ilość mieszkańców [ M ] x stawka opłaty dla danego typu jednostki osadniczej [ zł/M ]  

Istnieje również możliwość wprowadzenia opłaty ryczałtowej za gospodarowanie wytwarzanymi odpadami. Szczególnie dotyczy to gmin, w których firmy wywozowe wprowadziły wagowy system pomiaru ilości  odbieranych odpadów.

W odniesieniu do  nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły, uczelnie), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonej uchwałą rady gminy stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Nieruchomości niezamieszkałe

Opłata za odpady  = Ilość pojemników x częstotliwość odbioru x stawka opłaty

W przypadku nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych (np. budynki w których znajduje się mieszkanie służbowe),  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości. Będzie również możliwe podjęcie przez radę gminy uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, na mocy której ustalony zostanie sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie takich nieruchomości zgodnie z zasadami obowiązującymi dla nieruchomości zamieszkałych albo niezamieszkałych.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory