Organizacja przetargów

Ustawa nakazuje obowiązkowe organizowanie przez gminę przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub też łącznego przetargu na  odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Wynika stąd, że gmina nie może  udzielić zamówienia na podstawie umowy własnemu zakładowi budżetowemu. Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu.

Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości tylko w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  stanowi, że przedmiot zamówienia powinien być  opisany  w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za  pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z ustawą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinno się między innymi określić:  wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, a także  rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości.

W uchwalonym wojewódzkim planie gospodarki odpadami znajdzie się wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów.  Z uwagi na fakt, iż wojewódzkie plany gospodarki odpadami zostaną uchwalone  najwcześniej  do 30.06.2012 r, dopiero od tej daty wpisane w projekcie planu instalacje regionalne, staną się nimi oficjalnie. I wówczas  znana będzie oficjalnie cena za przyjęcie odpadów do instalacji regionalnej. Ze względu na to, że stawkę opłat oblicza się znając między innymi koszty  odzysku i unieszkodliwiania, wynikłoby stąd, że przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów mogą się rozpocząć dopiero po uchwaleniu planów gospodarki odpadami, nie mniej jednak gmina  na podstawie dotychczasowych danych dotyczących kosztów pownoszonych przez mieszkańców może te koszty w sposób przybliżony oszacować i uchwalić stawkę opłaty. W kolejnych latach może być ona weryfikowana na podstawie  kosztów wynikających z „ceny na bramie instalacji” i kosztów wynikających z przetargu w roku poprzednim.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory