Oszacowanie ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

Jak wynika z art. 6c. ust.1.ustawy,  „partnerem” gminy jest  wyłącznie właściciel nieruchomości, ewentualnie  działający jako jego przedstawiciele  – administrator lub zarząd spółdzielni mieszkaniowej, a nie poszczególni lokatorzy. Właściciel nieruchomości odpowiada więc za rzetelne podanie liczby lokatorów zamieszkujących nieruchomość lub zespół budynków spółdzielczych.

Art. 6c. ust.1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zadeklarowanie rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość jest istotne z uwagi  na  wnoszone do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami, a w dalszej kolejności wpływać będzie na „rentowność” zarówno transportu, jak i instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Zaniżenie liczby mieszkańców w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów skutkować będzie brakiem pieniędzy w systemie i możliwością upadłości przedsiębiorstw biorących udział w systemie.

Ustawodawca dał możliwość kontroli rzetelności podawanej ilości osób zamieszkujących nieruchomość, bowiem przewidział możliwość naliczania opłaty w rozmaity sposób.

Art. 6j. ust. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

  1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
  2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
  3. powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty…

Art. 6m. ust. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Najbardziej prawidłowym układem jest ten, gdy liczba osób zamieszkujących nieruchomość jest zgodna z podawaną w deklaracji. Jednakże często w dużych miastach mieszkania budowane są na wynajem, lub część pomieszczeń wynajmowana jest np. studentom, a ze względu na brak obowiązku meldunkowego trudno ustalić faktyczną ilość osób w lokalu.

Proponowany sposób naliczania opłaty w zależności od wielkości powierzchni mieszkalnej, przyjmowany niekiedy na zachodzie Europy, może w Polsce budzić sprzeciwy, bowiem często się zdarza, że domy jednorodzinne o powierzchni ponad 150 m2, zamieszkują dwie, trzy osoby, a niekiedy w zabudowie wielorodzinnej, w jednym lokalu zamieszkują dwie rodziny. Ponadto logicznym jest, że wytwórcą odpadów są mieszkańcy, a nie powierzchnie mieszkalne.

Ze względu na trudności w weryfikacji faktycznej ilości osób zamieszkujących nieruchomość z podawanymi w deklaracji, ustawodawca w takim przypadku dał gminie możliwość oceny ilości osób zasiedlających nieruchomość według ilości zużytej wody. Zakłady wodociągowe posiadają dane statystyczne o średnim zużyciu wody na mieszkańca w danej miejscowości (dość duże różnice pomiędzy małymi gminami a miastami) i do obliczeń można przyjąć ilość wody zużywanej w nieruchomości podzielonej  przez średni jednostkowy wskaźnik zużycia wody.

Zużycie wody w nieruchomości (stan licznika) : jednostkowy średni wskaźnik zużycia wody = ilość mieszańców w nieruchomości

Wydaje się, że jest to sposób dość dobrze przybliżający rzeczywistą liczbę mieszkańców nieruchomości. Oczywiście sposób ten nie będzie skuteczny w przypadku braku sieci wodociągowej, ale w takich sytuacjach (na ogół w środowisku wiejskim) powszechnie wiadomo ile osób zamieszkuje posesję, a więc ile osób wytwarza odpady, dlatego w środowisku wiejskim można uznać, że deklarowana ilość osób będzie odpowiadać rzeczywistej.

Ilość mieszkańców zamieszkujących w nieruchomości podawana jest w deklaracji  przez właściciela nieruchomości  i może być  obliczana i weryfikowana np. przez ilość wody zużywanej w nieruchomości.

Zużycie wody w nieruchomości [ m3] : jednostkowe zużycie wody [ m3/M ] == ilość mieszkańców

W konkluzji wydaje się więc, że przy obliczaniu opłaty należy posługiwać się deklarowaną ilością mieszkańców w nieruchomości, a weryfikację podanych informacji można dokonać posiłkując się zużyciem wody.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory