Propozycje zakresu zadań dla Zarządzającego w ramach systemu

Poniżej  przedstawiono  propozycję  funkcji,  które byłyby  realizowane  przez Zarządzającego  w  ramach  systemu  gospodarowania  odpadami,  w  oparciu  o katalog  zadań  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  w  gminach  – administrowanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

 1. nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 2. prowadzenie  działań  informacyjnych  i  edukacyjnych  w  zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. opracowywanie analiz i rekomendacji dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i instytucjonalnych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniania wykonania  tych  prac  przez  ewentualne  tworzenie  odpowiednich jednostek  organizacyjnych,  w  tym  kontrolowanie osiągania przez gminę odpowiednich  poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do składowania,
 4. opracowywanie analiz i rekomendacji dotyczących budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych  z innymi gminami regionalnych instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych  oraz  instalacji  i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
 5. opracowanie  informacji  przewidzianych  do  udostępnienia  na  stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o:
  1. podmiotach  odbierających  odpady  komunalne  od  właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  z  terenu  danej  gminy zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  zielonych  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  3. osiągniętych  przez  gminę  oraz  podmioty  odbierające  odpady komunalne  od  właścicieli  nieruchomości,  które  nie  działają  na podstawie  umowy  (zgodnie  z  ustawą) i nie świadczą takiej usługi w trybie  zamówienia  z  wolnej  ręki,  w  danym  roku  kalendarzowym wymaganych  poziomach  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do składowania,
  4. punktach  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych, zawierające:
   • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres  prowadzącego  punkt  selektywnego  zbierania odpadów komunalnych,
   • adresy  punktów  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych  na  terenie  danej  gminy,  wraz  ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
  5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zawierające:
   • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i  adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   • adresy  punktów  zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i elektronicznego na terenie danej gminy;
 6. opracowywanie  raportów  z  dokonywanych  corocznych  analiz  stanu gospodarki  odpadami  komunalnymi,  w  celu  weryfikacji  możliwości technicznych  i  organizacyjnych  gminy  w  zakresie  gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie danych otrzymanych od gminy, w tym:
  1. możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych, odpadów  zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
  2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  3. kosztów  poniesionych  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
  4. liczby mieszkańców,
  5. liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w ustawie, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,
  6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
  7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy,
 7. ogłaszanie  przetargów  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości,  albo  przetargów  na  odbieranie  i zagospodarowanie tych odpadów – w imieniu gminy.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory